• +355 44 52 44 52
  • Rruga Perlat Rexhepi, 36, Tirane, Albania

Konformiteti me ligjin, rregullat dhe standartet

Sipas kënvështimit tonë, qeverisja e përgjegjshme e korporates nuk nënkupton vetëm respektimin e ligjeve, rregulloreve dhe standardeve. Ajo kërkon një sistem masash të rrepta të pajtueshmërisë.

Ne kemi përcaktuar rregulla të rrepta dhe udhëzimet për stafin tonë në të gjithë spektrin e fushave tona të veprimtarisë.

Nëpërmjet përputhjes tonë me ligjin, ne kemi siguruar që kompania, aksionerët e saj, klientët dhe punonjësit te jene tërësisht të mbrojtur. Ne presim që të gjithë punonjësit në Raea Financial Services ti përmbahen standardeve tona të pajtueshmërisë - duke kryer punen me ndershmëri, përgjegjësi dhe etike. Kodi ynë i Etikës përshkruan vlerat dhe standardet për sjelljen etike të biznesit dhe shërben si një parim udhëzues për të gjitha ndërveprimet tona ,pa marrë parasysh nëse ata janë me klientët, konkurrentët, partnerët e biznesit, qeverisë dhe autoriteteve rregullatore, aksionerët ose në mes njëri-tjetrit.

Në të njëjtën kohë, ajo formon themelin e parimeve tona të pajtueshmërisë, të cilat ofrojnë stafin tonë me udhëzimet e sakta për sjellje të duhur. Kjo është se si ne përpiqemi për të siguruar përputhshmërinë me të gjitha ligjet, rregulloret dhe standardet. Me qëllim të promovimit te sjelljes se përgjegjshme nga ana e stafit tonë, ne kemi vendosur kryerjen e trajnimit të detyrueshëm për çështje të pajtueshmërisë me ligjet dhe rregulloret vendase dhe internacionale.